Ochrana osobních údajů

I. Kdo je Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů na webu www.simm.cz je naše pobočka v České Republice:
Simm s.r.o.
CEO Patrick Simm
Květinová 47
466 01 Jablonec nad Nisou
Telefon: +420 483 320 059
E-mail: ...
IČ: 28672143
DIČ (CZ 28672143)
Spisová značka C 26035
Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem od 25. srpna 2008

II. Kontaktní údaje

S dotazy na konkrétní zpracování osobních údajů se můžete obrátit na: 
Patrick Simm - majitel firmy, Tel. +49 7159/2757, +420 483 320 059

III. Prohlášení

Prohlašujeme,  že jako správci vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:
Budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu.
Plníme  dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů.
Umožníme a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

IV. Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):
Poskytování služeb, plnění smlouvy
Vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, jméno, příjmení, adresa bydliště, v případě nákupu jako podnikatel nebo firma také IČ a DIČ, číslo účtu, popř. telefon, které nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy. 

Vedení účetnictví
Jste-li  zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

Fotografická dokumentace, reference
Pouze na základě vašeho souhlasu můžeme použít vaše fotografie, videa nebo písemné reference na svých stránkách, a to do doby, než váš udělený souhlas odvoláte. Ten lze kdykoliv odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů.
Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak. 

V. Cookies

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby.
Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu.
Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

VI. Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je jako kdyby byly naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů, zejména:
•    Zabezpečeným přístupem do našeho počítače (zabezpečeno heslem).
•    Zabezpečeným přístupem do našich telefonů (zabezpečeno heslem nebo čtečkou otisku prstů). 
•    Zabezpečeným přístupem do e-mailových schránek (zabezpečeno uživatelským jménem a heslem).
•    Zabezpečeným přístupem do fakturačních systémů  (zabezpečeno jménem a heslem).
•    Šifrovanou komunikací na našem webu (platný certifikát https).
•    Pravidelnou aktualizací softwaru.
•    Bezpečně uzamčenou kanceláří. 

Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

VII. Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci.
Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami,  využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než my a na dané zpracování se specializují.
Zpracovateli osobních údajů jsou nebo mohou být:
•    Facebook Ireland Ltd, 4 Grand canal square, Dublin 2, Irsko, VAT IE9692928F
•    Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
•    Účetní firma KODAP, s.r.o.
1. máje 97/25
46007 Liberec III-Jeřáb
+420 485 228 471
...
•    IČ: 49904493
Osobní údaje, které zpracováváme jako správce i jako zpracovatel, můžeme zpřístupňovat výhradně spolupracovníkům a zpracovatelům, kteří vykonávají administrativní a technickou podporu při provozu aplikací potřebných k provozu webu a podpůrných aplikací či se podílejí na chodu našeho podnikání (např. účetní). 
Jiným subjektům, je umožněn přístup pouze z důvodu plnění zákonných povinností.
Ujišťujeme vás, že naši spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů.
Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s naší firmou. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně. 
Vaše údaje nebudeme předávat do třetích zemí. Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

VIII. Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: ...
•    Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.
•    Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám doložíme ve lhůtě 5 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.
•    Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.
•    Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování.
Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)
•    Právo na přenositelnost: Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup - jen s tím rozdílem, že vám informace pošleme ve strojově čitelné podobě ve lhůtě alespoň 14 dní.
•    Právo na výmaz (být zapomenut): Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 10 dní.
V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat na e-mail.
Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů:
Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme rádi pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

IX. Mlčenlivost

 Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.
Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od okamžiku jejich zveřejnění.
Za plnění výše uvedeného zodpovídá naše pobočka v České Republice:
Simm s. r. o.
CEO Patrick Simm
Květinová 47, Jablonec nad Nisou, 46601
IČ: 28672143
DIČ (CZ 28672143)
Tel. +420 483 320 059
E-mail: ...
Spisová značka C 26035
Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem od 25. srpna 2008